Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل Panel Smooth Transition Regression Models

با سلام برای ملاحظه فایلهای مربوط به PSTR میتوانید با کلیک روی لینکهای زیر فایلها را از فضای تلگرام دانلود کنید: درس PSTR Panel Threshold Regression in Stata کدهای نرم افزار متلب برای تخمین مدل PSTR

آموزش استاتای ۱۵ (Stata 15)

با سلام فایلها و فیلم های آموزشی زیر مربوط به استاتای ۱۵ است که از طریق لینک تلگرامی آنها را میتوانید دانلود کنید: FMMs in Stata 15 Transparency in Stata 15 graphs لاجیت و پروبیت ترتیبی در استاتا نسخه ۱۵ Mixed logit models in ...

فیلم های آموزشی ایویوز

  با سلام فیلم های زیر در کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام: ساختن فایل کاری در ایویوز - دانلود داده از سایت - ورود دیتا به ایویوز تخمین اولیه ...

فیلم های آموزشی استاتا

  با سلام فیلم های زیر در کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام: فیلم آموزش مقدماتی استاتا همراه با داده ها panel gmm in stata Quantile Regression in Stata آزمون شکست ساختاری ...