مدل های داده های فصلی

با سلام لینک موضوعات و فیلم های آموزشی مربوط به داده های فصلی به شرح زیر هستند:   نحوه تشخیص روند فصلی بوسیله کلوگرام در ایویوز تعدیل فصلی در ایویوز ۱۰ پیش More »

آموزش صوتی تصویری مدل GMM

سلام لینک فیلم های آموزشی را از طریق کانال تلگرامی سایت دانلود کنید: درس GMM همراه با اجرای آن در استاتا panel gmm in stata GMM in Eviews فایل آموزشی GMM همراه More »

مدل Panel Smooth Transition Regression Models

با سلام برای ملاحظه فایلهای مربوط به PSTR میتوانید با کلیک روی لینکهای زیر فایلها را از فضای تلگرام دانلود کنید: درس PSTR Panel Threshold Regression in Stata کدهای نرم افزار متلب More »

آموزش استاتای ۱۵  (Stata 15)

با سلام فایلها و فیلم های آموزشی زیر مربوط به استاتای ۱۵ است که از طریق لینک تلگرامی آنها را میتوانید دانلود کنید: FMMs in Stata 15 Transparency in Stata 15 graphs More »

فیلم های آموزشی ایویوز

  با سلام فیلم های زیر در کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام: ساختن فایل کاری در ایویوز More »

فیلم های آموزشی استاتا

  با سلام فیلم های زیر در کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام: فیلم آموزش مقدماتی استاتا همراه More »

مدل NARDL

لینک فایلهای آموزشی که در کانال تلگرام بارگذاری شده به شرح زیر است: آزمونهای لازم در روش NARDL Nardl in stata مقاله کاربردی به روش NARDL Nardl in Eviews آزمون قرینگی در More »

آزمون های پانل دیتا

۱- ارایه آمار توصیفی از داده‌ها (میانگین نما …، همبستگی بین متغیرها و چند نمودار یک بعدی و دو بعدی همراه با تحلیل). ۲- آزمون مانایی از داده‌ها و در صورت لزوم More »

 

مدل های داده های فصلی

با سلام لینک موضوعات و فیلم های آموزشی مربوط به داده های فصلی به شرح زیر هستند:   نحوه تشخیص روند فصلی بوسیله کلوگرام در ایویوز تعدیل فصلی در ایویوز ۱۰ پیش بینی فصلی + تعدیل فصلی در استاتا آزمون هگی در ایویوز (فارسی) افزونه نرم ...

آموزش صوتی تصویری مدل GMM

سلام لینک فیلم های آموزشی را از طریق کانال تلگرامی سایت دانلود کنید: درس GMM همراه با اجرای آن در استاتا panel gmm in stata GMM in Eviews فایل آموزشی GMM همراه با ایویوز فایل آموزشی GMM همراه با استاتا    

مدل Panel Smooth Transition Regression Models

با سلام برای ملاحظه فایلهای مربوط به PSTR میتوانید با کلیک روی لینکهای زیر فایلها را از فضای تلگرام دانلود کنید: درس PSTR Panel Threshold Regression in Stata کدهای نرم افزار متلب برای تخمین مدل PSTR

آموزش استاتای ۱۵ (Stata 15)

با سلام فایلها و فیلم های آموزشی زیر مربوط به استاتای ۱۵ است که از طریق لینک تلگرامی آنها را میتوانید دانلود کنید: FMMs in Stata 15 Transparency in Stata 15 graphs لاجیت و پروبیت ترتیبی در استاتا نسخه ۱۵ Mixed logit models in ...