با سلام

لینک دانلود کتاب های اقتصادسنجی (لاتین) در فضای مجازی به شرح زیر است:

اقتصادسنجی پیشرفته تونگ و کومار

سری زمانی مالی

مدلهای غیرخطی مالی و پیش بینی + بیزین

اقتصادسنجی کاربردی همراه با ساس

روشهای آماری همراه با آر

تحلیل سری زمانی اقتصادسنجی مالی

مبانی اقتصادسنجی خرد همراه با استاتا

saggrigation in econometric modelling

اقتصادسنجی مدرن همراه با کاربرد استاتا (زبان اصلی)

Applied Nonparametric Econometrics

مبانی مدل های کلان سنجی

آزمون مدلهای کلان سنجی