کتاب پیش رو با توجه به نیاز واقعی دانشجویان و محققان به مباحث اقتصادسنجی تهیه شده است. این کتاب طی دو جلد تدوین میگردد، که جلد اول آن با عنوان مبانی اقتصادسنجی به مباحث مقدماتی اقتصادسنجی اشاره میکند و جلد دوم به مدل‌های اقتصادسنجی میپردازد. همچنین در آخر هر فصل از کتاب نحوه کاربرد نرم افزارهای ایویوز (نسخه ۱۰) و استاتا (نسخه ۱۲ و ۱۵) مربوط به همان فصل با توضیحات مبسوط و گام به گام ارائه شده است. طی چندین سال تدریس، مشاوره و راهنمایی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، و تحقیق و تحلیل موضوعات اقتصادی همراه با کاربرد مشخص شد که تشخیص روش بکارگیری مدل‌ها و انتخاب نوع مدل تخمینی، نحوه شروع و خاتمه تجزیه و تحلیل با دشواری مواجه است.

برای خرید اینترنتی کلیک کنید.