۱- مقدمه

۲- ران اولیه مدل و آزمون ریست رمزی – در صورت لزوم از داده ها لگاریتم بگیرید و از آن در مراحل بعدی استفاده کنید

۳- آزمون سکون داده ها  و هم انباشتگی در صورت لزوم تبدیل داده ها به ساکن

 مجدد مدل RUN-4

۵-بررسی آزمون خودهمبستگی و در صورت نیاز انجام اصلاحات لازمه

۶-بررسی آزمون واریانس ناهمسانی ودر صورت نیاز انجام اصلاحات لازمه

۷-بررسی آزمون هم خطی ودر صورت نیاز انجام اصلاحات لازمه

۸-بررسی آزمون تصریح غلط مدل (آزمونهای حذف متغیر مهم و ورود متغیر غیر لازم) ودر صورت نیاز انجام اصلاحات لازمه

۹-بررسی آزمون چاو و (در صورت لزوم) تعریف متغیر مجازی و ورود به مدل

۱۰- آزمون نرمال بودن جمله خطا و در صورت لزوم اعمال تغییرات در مدل

نهایی مدل و گزارش مدل و تفسیر مدل تحت ورد و ایویوزRUN -11

۱۲ – پیش بینی مدل تا سال ۱۴۰۴ و پیش بینی فاصله ای یک سال (یا فصل یا ماه).

 دانلود گزارش نمونه