با سلام

فیلم های زیر در  کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام:

GMM in Eviews

ساختن فایل کاری در ایویوز – دانلود داده از سایت – ورود دیتا به ایویوز

بسته آموزشی ایویوز تخمین به همراه داده ها و فایل ایویوز به زبان اصلی

Nardl in Eviews

فیلم آموزش لاجیت با ایویوز

بسته آموزشی ایویوز پیش بینی به همراه داده ها و فایل ایویوز به زبان اصلی

آموزش ARDL در ایویوز

فیلم آموزشی پانل ARDL

فیلم آموزشی VAR در ایویوز

فیلم آموزشی تخمین در ایویوز

vecm model1 in eviews

vecm model2 in eviews

Arima model (eviews)

تخمین مارکف سویچینگ در ایویوز

معادلات همزمان

آزمون فرضیه در ایویوز (به زبان فارسی)

bvar model in eviews

آزمون ریشه واحد به زبان اصلی🌷

آزمون همخطی ویف

روش انگل گرانجر برای آزمون هم انباشتگی

آزمون ناهمسانی واریانس و رفع آن

فیلم آموزشی قارچ به زبان اصلی و در ایویوز

توضیح علیت تودا-یاماماتو + تخمین در ایویوز

variance-decomposition-var

آشنایی با ایویوز: ورود داده و تخمین مدل به زبان فارسی

Panel Vecm in Eviews

درس SVAR به همراه توضیح آن در ایویوز

مدل EGARCH در ایویوز

Ramseys RESET Test

Robust Regression

phillips perron test

آموزش ARDL در ایویوز به زبان فارسی

آزمون چاو

Structural VAR using Eviews

panel var in eviews

Auxiliary regressions in EVIEWS

EViews AssignmentQuantile