فیلم آموزشی DOLS

فیلم آموزشی FMOLS

فیلم آموزشی Panel var در ایویوزپانل دیتا در استاتا

لاجیت و پروبیت در استاتا

در ایویوز۹ ARDL

آموزش پانل دیتا

فیلم آموزش آزمون kpss در استاتا

فیلتر اچ پی