با سلام

برای دانلود STATA 15 کلیک کنید. رمز eghtesad.info

برای دانلود EVIEWS 10 کلیک کنید.