• ابتدا در موتور سرچ های فارسی جستجو شود تا عنوان انتخابی تکراری نباشد.
  • ممکن است یک عنوان برای یک کشور باشد و شما بخواهید برای کشور یا کشورهای دیگر این موضوع را انجام دهید.
  • در خصوص داده های مدل حتما تحقیق و سرچ لازم را قبل از شروع داشته باشید تا آمار آن موجود باشد.
  • حداقل 15 مقاله فارسی و لاتین را در ادبیات موضوع گزارش کنید.
  • در صورت امکان یک مقاله را بیس و مبنا قرار دهید.
  • اگر مدل یا مدلهایی را ران میکنید مراقبت لازم را داشته باشید تا مدل از نظر مبانی تخمین مشکلی نداشته باشد.
  • چند مقاله معتبر فارسی را ملاحظه کنید تا مراحل مقاله شما استاندارد و حداقل به شرح زیر تدوین گردد:

عنوان مقاله

نام نویسندگان و ایمیل در پایین

چکیده

ژل

کلمات کلیدی

مقدمه

مروری بر ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق)

مبانی ریاضی مدل

ارایه مدل و آزمونهای مربوطه

نتایج

منابع

چند مقاله نمونه را ملاحظه کنید: 

آزمون نظريه بارو – ريکاردو در تابع مصرف ايران

برآورد تابع تقاضاي كل سهام در بورس اوراق بهادار در ايران

انتخاب ميان مدلهاي خطي و خطي لگاريتمي با اتكاء به روشهاي اقتصادسنجي(بررسي موردي منحني انگل)