سلام

لینک فیلم های آموزشی را از طریق کانال تلگرامی سایت دانلود کنید:

درس GMM همراه با اجرای آن در استاتا

panel gmm in stata

GMM in Eviews

فایل آموزشی GMM همراه با ایویوز

فایل آموزشی GMM همراه با استاتا